ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ

หัวหน้าโครงการ

วีรวัฒน์ รัตนวราหะ

รองหัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาคและเมือง

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาคและเมือง

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

ผู้จัดการโครงการ

กุลชา ศิริขันธ์

สถาปนิกผังเมือง

สุภาพร อินทรภิรมย์

นักภูมิสารสนเทศ

สุพัตรา เพชรี

นักประชาสัมพันธ์

ทีมที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ