โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) เป็นโครงการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปี 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน 

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเดินเท้า

โครงการฯ ได้พิจารณาปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเดินเท้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. “การเดินได้” หมายถึง พื้นที่นั้นๆ มีจุดหมายของการเดินมากน้อยแค่ไหน
2. “การเดินดี” หมายถึง สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ เอื้อต่อการเดินมากน้อยแค่ไหน

ระยะดำเนินการของโครงการ

ระยะที่ 1 จะเป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองพื้นที่ “เมืองเดินได้” หรือพื้นที่ที่น่าจะมีจุดหมายในการเดินของผู้คนจำนวนมาก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดิน ต่อไป

ระยะที่ 2 จะเป็นการศึกษา และพัฒนาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในย่านที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดค่า “การเดินดี” ของย่านตัวอย่าง ที่คัดเลือกมาจากพื้นที่ “เมืองเดินได้” จากการศึกษาในระยะที่ 1

จากนั้น จะมีการเสนอแนวทางการออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ย่านตัวอย่าง ในโครงการฯ ระยะที่ 3 ไปพร้อมๆ กับการประสานภาคีพัฒนาเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ “เมืองเดินดี” ให้กับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยได้ต่อไป

9 พื้นที่ส่งเสริมการเดินเท้าในกรุงเทพฯ

จากการวิเคราะห์แผนที่เมืองเดินได้ สามารถสรุปพื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้เอื้อต่อการเดินเท้า ออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการศึกษาเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่อไป ในโครงการระยะที่ 2 และระยะที่ 3

การขยายผลของเว็บไซต์

GoodWalk.org เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลการศึกษา และบริการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ทั้ง 3 ระยะ ท่านสามารถตรวจสอบ GoodWalk Score ของพื้นที่ที่ท่านสนใจได้จากการค้นหาง่ายๆ บนหน้าเวบ โดยปัจจุบัน (ต้นปี 2558) เราให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทiปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) และมีโครงการจะขยายเขตการให้บริการไปยังพื้นที่เมืองสำคัญอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา ได้แก่

https://www.facebook.com/GoodwalkThailand

เอกสารนำเสนอ “โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

http://issuu.com/goodwalkthailand/docs/gw-opening-nk120215-ver3_resize/1

เอกสารนำเสนอ “โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี” โดย ผศ. ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ในงานเปิดตัว โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี 12 กพ.2558 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร